Služby / Meranie ESD podláh

Vodivosť podlahových systémov

Okrem protišmykových vlastností je dôležité pri podlahách v priemyselných alebo komerčných objektoch zabezpečiť, aby nedochádzalo k vzniku elektrostatických výbojov.

Pri styku dvoch nízkovodivých materiálov (izolátorov) vznikajú rozdielne náboje, čo má za následok elektrický rozdiel potenciálov. Aj pri malom trení môže vzniknúť rozdiel potenciálov niekoľko tisíc voltov. Veľkosť náboja veľmi závisí od vlhkosti okolitého vzduchu. Čím je vlhkosť vyššia, tým sú náboje rozdielnejšie. Statické výboje sa výrazne, občas bolestivo, prejavia, keď dôjde k uzemneniu izolátora, a teda k prudkému vyrovnaniu potenciálov. Statické výboje sa stávajú pre človeka citeľnými pri potenciáli asi 3 000 voltov.

V priemyselných prevádzkach sa takéto procesy vyskytujú v dôsledku trenia, drvenia alebo mletia. Náhle výboje, ktoré pri tom vznikajú, môžu poškodiť mikroelektronické súčiastky už pri potenciáli 100 V, čiže výrazne pod úrovňou ľudského vnímania. Škody na súčiastkach sa často odhalia až v rámci kontroly kvality alebo až počas užívania a zaťaženia (latentné škody). V mnohých oblastiach, ako napríklad pri výrobe elektroniky pre airbagy, môžu byť následky fatálne. Náklady v elektronickom priemysle spôsobené týmito elektrostatickými výbojmi sú enormné. Bezpodmienečne bezpečným spôsobom treba výbojom zabrániť aj v iných oblastiach, v ktorých môže prichádzať k tvorbe explozívneho prostredia, napríklad pôsobením plynu, výparov, prachu.


              

Prístrojom METRISO meráme ESD podlahy. – (Prepätie vznikajúce pri výbojoch statickej elektriny)